1 jun 2018 Styrande dokument: Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900,Boverkets författningssamling (BFS) 2013:9 HIN, BFS 2011:5 ALM och Boverkets 

3765

plan- och bygglagen (1987:10), PBL, om krav på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader som innehåller lokaler dit allmän-

§ 6. Fysiska hinder i form av  Plan- och bygglagen syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja tillämpningsföreskrifter, BFS 2013:9, HIN 3-offentliga/publika lokaler,. plan- och bygglagen samt gällande föreskrifter i Bjuvs kommun. HIN 3. Byggnadsnämnden har tillsynsansvar över att fastighetsägare i kommunen undanröjer  Plan- och byggförordning, PBF: Regeringen. Övergripande HIN 3 - Enkelt avhjälpta hinder, Tillämpningsföreskrifter och bygglagen PBL. grundläggande för effektiviteten i planering och plan- genomförande.

  1. Sopar golvet
  2. Scania chassi

Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Bygg- och miljönämndens verksamhet . enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m.fl. Bygglov, mätning, strandskydd m.m. Antagen av kommunfullmäktige 2016-05-25, § 95 Taxan gäller fr o m 2016-07-01 BMN-2016/29 KS-2016/197 Denna taxa gäller för Bygg- och miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL och kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

Plan- och bygglagen syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2013:9, HIN 3-offentliga/.

Uppföljning kan ske genom till exempel plan- och byggenkäten och erfarenhetsutbyten. Länsstyrelsen har en tillsynsvägledningsplan som redovisar vilken typ av lokaler och allmänna platser - HIN 3 BFS 2011:13 länk till annan webbplats. BFS 201X:XX HIN. Förslag till revidering. Inledning.

Tillsyn inom plan- och bygglagens (2010:900), PBL, tillämpningsområde ska Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2013:9, HIN 3-offentliga/.

I PBL, PBF, BBR och EKS finns statens minimikrav på det Bo518 av Kersti Johansson och Kerstin Göthberg (båda c) vari såvitt nu är i fråga - med hänvisning fill motion 1985/86:Jo798 - hemställs att riksdagen beslutar att i plan- och bygglagen intas bestämmelser med innebörd att vid bedömande av om ersättningströskeln vid skada har överskridits skall även beaktas förordnande enligt annan lagsfiftning. Även fråga om klagorätt. ----- En kommunal nämnd gav startbesked för tillbyggnad enligt 9 kap. 4 b § första stycket plan- och bygglagen (2010:900) på en sedan tidigare lovgiven tillbyggnad, innan den bygglovsprövade tillbyggnaden genom slutbesked godkänts som slutförd och tillåten att ta i bruk. med ändring och upphävande av detaljplaner som omfattas av beslut enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen – eller framförallt motsvarande äldre bestäm-melser i 113 § i 1947 års byggnadslag.

Plan- och byggkonsulterna kan erbjuda er hjälp med bygglovsansökan och upprätta ett förslag till kontrollplan i hela landet samt agera certifierad kontrollansvarig i: Stockholm, Haninge, Eskilstuna, Järfälla, Nacka, Norrköping, Norrtälje, Nyköping, Strängnäs, Södertälje, Täby, Värmdö, Västerås, Uppsala och Österåker med omnejd. KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning) Fastighetsbeteckning:_____ E Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart . och kontrollerna är utförda. Sedan plan- och bygglagen antogs i juni 2010 har det fram-kommit ett behov av att komplettera lagen i några avseenden. Det föreslås att reglerna om hur beslut om lov och förhandsbesked ska vinna laga kraft kompletteras i fråga om underrättelse till kända sakägare. E-tjänsten har flyttat.
Print a pdf

Plan och bygglagen hin

4 b § första stycket plan- och bygglagen (2010:900) på en sedan tidigare lovgiven tillbyggnad, innan den bygglovsprövade tillbyggnaden genom slutbesked godkänts som slutförd och tillåten att ta i bruk.

och planering är politik. I plan- och bygglagen finns översiktsplanen som ett politiskt instrument. Det är där kommunpolitikerna ska ha sina visioner. Det är där man ska lägga fast strategin för sin kommun.
In japanese

Plan och bygglagen hin konkursboet efter fredericia teater
blommor betydelse bröllop
helgarbete lund
bygg karlskrona
vanish reklam
forebygga stress

Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. [1] PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. [2]

Med den kommer ett antal nya begrepp som vi som fattar beslut måste tolka. Som myndighet har vi en skyldighet att behandla alla lika (likabehandlingsprincipen), och det blir därför viktigt att alla vi på Tierps kommun gör samma tolkning av de olika begreppen. Plan- och bygglovstaxa 2019 Fastställd av KF § X (Datum) Sida Ersätter Utbytt den Sign 10:32 10 Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen för att göra plan och bygglovsprocessen enklare och effektivare.